Privacy statement

Privacy Statement Stichting Segnocollectief

Stichting Segnocollectief, gevestigd aan de Pas 46 7273 RG te Haarlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor het geven van muziekonderwijs door docenten die zijn aangesloten bij het Segnocollectief. zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.segnocollectief.nl

 • Stichting Segnocollectief
 • Nieuweweg 5-05
 • 7261 NL Ruurlo
 • +31-615221558

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Segnocollectief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

En voor leerlingen die gebruik maken van de mogelijkheid om de lesgelden via automatische incasso te voldoen:

 • IBAN-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Segnocollectief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar, indien deze ingeschreven zijn via ons inschrijfformulier en les volgt op onze muziekschool

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Segnocollectief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Stichting Segnocollectief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die de docenten nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Segnocollectief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Segnocollectief) tussen zit. Stichting Segnocollectief gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: DOCENTplan, LESplan en Excel-spreadsheets. Allen bedoeld om contact te onderhouden met leerlingen en betalingen af te handelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Segnocollectief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer een persoon stopt met het volgen van muzieklessen worden zijn of haar persoonsgegevens na 12 maanden, vanaf de datum van de laatste les, verwijderd. Wanneer je wenst je persoonsgegevens eerder te verwijderen, neem dan contact op via administratie@segnocollectief.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Segnocollectief verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en, indien van toepassing, de muziekvereniging waar je lid van bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Segnocollectief gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Segnocollectief gebruikt cookies met een puur analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat we onze bezoekers de juiste informatie efficiënt kunnen tonen Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Segnocollectief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@segnocollectief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Segnocollectief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Segnocollectief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via administratie@segnocollectief.nl.