Lesvoorwaarden

Artikel 1 Duur van het lesjaar en vakanties

  • Het lesjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De vakanties vallen zoveel mogelijk samen met de vakantie in het basisonderwijs van de gemeente Berkelland. Het aantal lessen bedraagt 38. Het aantal gegeven lessen wordt door de docent bijgehouden.

 

Artikel 2 Absentie leerling en docent

2.1           Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is desalniettemin betaling verschuldigd.

  • Indien de leerling langer dan één maand aaneengesloten ziek is geweest en de prognose is dat hij/zij in de komende tijd langdurig ziek zal blijven, of als andere ernstige omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de leerling tussentijds stoppen en zal over de komende lessen 90% restitutie van het lesgeld worden toegekend.
  • Indien de docent ten gevolge van ziekte of omstandigheden afwezig is, zal hij/zij deze lessen zelf op een nader te bepalen tijdstip inhalen, of laten inhalen. In overleg kunnen inhaallessen worden aangeboden in schoolvakanties.
  • Indien er, in afwijking op artikel 2.3 door bijzondere of onvoorziene omstandigheden, in het lesjaar minder dan 38 lessen zijn gegeven, zal over het verschil van 38 en het aantal gegeven lessen 90% restitutie van het lesgeld worden toegekend.

 

Artikel 3 Lesgeld

3.1           Het lesgeld wordt jaarlijks door het Segnocollectief vastgesteld.

3.2           Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso door het Segnocollectief, veelal rond de 25e van de maand en beginnend vanaf november. Als de leerling/ouder/verzorger geen machtiging tot automatische incasso wil  afgeven, dient  het volledige lesgeld in één keer vooraf  te worden voldaan.

3.3           Op de les-overeenkomst machtigt de leerling/ouder/verzorger  het Segnocollectief om het lesgeld per automatische incasso te innen. Op de les-overeenkomst geeft de leerling/ouder/verzorger aan in welke termijnen het lesgeld betaald wordt. Bij het niet kunnen innen van het termijnbedrag per automatische incasso (storneren) krijgt de leerling/ouder/verzorger  éénmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld direct opeisbaar, vermeerderd met € 18,00 administratiekosten. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale lesgeldbedrag.

3.4           Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt het Segnocollectief zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betaling plichtige.

Artikel 4 Beëindigen les-overeenkomst

  • Een eenzijdig besluit van de leerling om op een willekeurig moment in het lesjaar te stoppen, anders dan bedoeld in Artikel 2, ontslaat de leerling niet van zijn betalingsverplichting. Opzegging van de overeenkomst door de leerling dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juni bij het Segnocollectief.

Artikel 5 Klachtenregeling

  • In geval van een klacht wordt in eerste instantie getracht dit op te lossen tussen de leerling/ouder/verzorger en de docent.
  • In het geval dit niet slaagt zal er worden getracht door bemiddeling van de coördinator van het collectief tot een oplossing te komen. Deze klacht zal worden geregistreerd bij het Segnocollectief.
  • In het geval dit niet slaagt wordt de klacht besproken in het bestuur van het Segnocollectief en zal een bindende oplossing worden bepaald.

 

Artikel 6 Agressie en ongewenst gedrag

Onder agressief en ongewenst gedrag wordt verstaan: Alle daden van vijandigheid, zowel in fysieke als in verbale zin, gericht op een ander persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te discrimineren of lichamelijk letsel toe te brengen of gericht op het opzettelijk vernielen van andermans goederen of bezittingen.

In gevallen waarbij de leerling en/of de ouder/verzorger agressief en/of ongewenst gedrag vertoont, kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd waarbij de betalingsverplichting voor de rest van het cursusjaar blijft bestaan.

Artikel 7 Privacy

7.1           De leerling/ouder/verzorger wordt door het Segnocollectief op de hoogte gehouden van de vorderingen van de leerling. Deze informatie wordt door partijen met grote zorgvuldigheid behandeld. Tevens kunnen er tijdens lessen/voorstellingen foto’s en/of geluidsopnamen worden gemaakt ten behoeve van publicaties, zoals bijv. via de website. Indien de leerling/ouder/verzorger hier geen prijs op stelt dan dient deze dat schriftelijk aan te geven.

 

Artikel 8 Ondertekening les-overeenkomst

Door ondertekening van deze les-overeenkomst verklaart leerling/ouder/verzorger zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de inhoud van deze algemene lesvoorwaarden.